Obaly pro Vaše výrobky …

Úvod Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Regina Obaly s. r. o., Kozlovická 568, 335 01 Nepomuk, IČO: 27990800,
tel.: 371 591 455, e-mail: info@reginaobaly.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Regina Obaly s. r. o., se sídlem Kozlovická 568, 335 01 Nepomuk, IČO: 27990800,
(dále jen „správce“)

tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

Subjekty údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:
– smluvní partner správce (fyzická osoba – podnikající, nepodnikající)
– odběratel
– dodavatel
– budoucí smluvní strana (na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)
– subjekt v předsmluvním vztahu se správcem (objednatel před akceptací objednávky, poptávající apod.)

Účel a důvody zpracování osobních údajů

Na základě uděleného souhlasu subjektu údajů.
Bez souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje na základě následujících právní titulů a pro následující účely:

  • plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace)
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (pro vymáhání dlužných částek nebo jiných pohledávek správce, kamerový systém za účelem ochrany majetku správce)
  • plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona (poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, vedení účetnictví).

Kamerové záznamy

Prostory provozovny společnosti jsou sledovány kamerovým systémem, o čemž jsou návštěvníci provozovny informováni. Nejsou pořizovány zvukové záznamy, stejně tak není používán software k porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (např. charakteristiky pohybu či chůze subjektů údajů).

(Účelem zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor provozovny společnosti. Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, a aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Oprávněnými zájmy správce a třetích osob je ochrana majetku společnosti, ochrana zájmů společnosti a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu nehodového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do objektu společnosti.)

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (např. e-maily, telefon, webové stránky, vizitky, smlouvy, souhlasy aj.)
– z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku apod.

Kategorie osobních údajů, které mohou být předmětem zpracování

Jedná se o tyto druhy osobních údajů:
identifikační a kontaktní údaje
údaje ze vzájemné komunikace (osobní, písemné, telefonické aj.)
platební údaje (údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.)

Příjemce osobních údajů

Osobní údaje budou v odůvodněných případech předány pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: těm subjektům, kdy nám poskytnutí údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho pobočkách a sídle správce, pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou odpovídající danému účelu zpracování.

Práva při zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má následující práva:
– právo na přístup (může požádat správce o přístup k osobním údajům)
– právo na opravu (může požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních údajů)
– právo na výmaz (může správce požádat, aby vymazal osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) byl odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
c) byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
– právo na omezení zpracování (může správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací):
a) byla popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítl výmaz těchto údajů a místo toho požádal o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů,
– právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením EU č. 2016/679
(GDPR) má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
– právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který je
dal, kdykoliv odvolat (souhlas se zpracováním osobních údajů může být odvolán písemným vyjádřením zaslaným na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.)
– právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce
– právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkající se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce, a to písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů: Michálek Pavel – jednatel, Kozlovická 568, 335 01 Nepomuk, e-mail: michalek @ reginaobaly.cz, tel. 371 591 455

V Nepomuku dne 24. 5. 2018